Προστασία προσωπικών δεδομένων

 

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η εταιρία μας με την επωνυμία «Θ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ – Δ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ Ο.Ε.» που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, οδός Βενιζέλου αρ. 78 Τ.Κ. 54631 και εκπροσωπείται νόμιμα, ως υπεύθυνη επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας αυτών σύμφωνα με τον Κανονισμό 679/2016 ΕΕ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «ΓΚΠΔ») και την εν γένει εφαρμοστέα νομοθεσία.

 

Πηγές συλλογής & Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρία νομιμοποιείται να συλλέγει τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων του υποκειμένου προσωπικών δεδομένων, μέσω των υπαλλήλων της ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο που εμπίπτει στην εν γένει επιχειρηματική και εμπορική δραστηριότητα.

Α. Δεδομένα Ταυτοποίησης π.χ. όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου, ΑΦΜ, διεύθυνση επιχείρησης και γεωγραφικό στίγμα

Β. Δεδομένα Επικοινωνίας π.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αλληλογραφίας, αριθμοί τηλεφώνου, φαξ

Γ. Δεδομένα Πληρωμής

Δ. Δεδομένα Πωλήσεων π.χ. όγκος και αριθμός πωλήσεων ανά κατηγορία προϊόντος και μάρκα

 

Σκοποί επεξεργασίας

Οι σκοποί για τους οποίους γίνεται η επεξεργασία των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων είναι οι εξής:

Σκοπός της Συλλογής και Επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων στα ανωτέρω α. και γ. είναι η εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης πώλησης κατά το άρθρο 6 παρ. 1 β GDPR αλλά και η εκπλήρωση των νόμιμων υποχρεώσεών μας κατά το άρθρο 6 παρ. 1 γ GDPR.

Σκοπός της επεξεργασίας του δ. ανωτέρω είναι η συγκέντρωση, μελέτη και αξιολόγηση των προϊόντων που πωλούμε, διότι είναι έννομο συμφέρον μας να γνωρίζουμε πόσο δημοφιλές είναι στους καταναλωτές κάθε προϊόν που σας πωλούμε, ποιο πωλείται περισσότερο, ποιο λιγότερο, ποια προωθητική ενέργεια αποδίδει και ποια όχι, και ποιες στρατηγικές πωλήσεων πρέπει να χρησιμοποιούμε για να αυξάνουμε τις πωλήσεις μας. Εδώ, νόμιμη βάση της επεξεργασίας των δεδομένων είναι το άρθρο 6 παρ. 1 στ. GDPR. Επισημαίνεται ρητά ότι το υποκείμενο δικαιούται να μην παράσχει την συγκατάθεσή του για τον εν λόγω σκοπό επεξεργασίας, ανεξάρτητα από την τυχόν παροχή συγκατάθεσης για οποιουσδήποτε άλλους από τους παραπάνω σκοπούς επεξεργασίας.

Η παροχή προσωπικών δεδομένων του υποκειμένου είναι λοιπόν απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης. Το υποκείμενο δεν έχει υποχρέωση να τα παράσχει, ενημερώνεται ωστόσο ότι η μη παροχή προσωπικών δεδομένων που είναι απολύτως αναγκαία για την εκτέλεση συγκεκριμένων διεργασιών όπως η τιμολόγηση, η καταγραφή των παραγγελιών και η αποστολή αυτών, μπορεί να σημαίνει ότι δεν μπορεί να εκτελεστεί.

 

Νομική βάση επεξεργασίας

Σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι νομικές βάσεις επί των οποίων πραγματοποιείται η επεξεργασία των δεδομένων είναι, κατά περίπτωση, οι εξής:

  • Άρθρο 6 παρ. 1 β του ΓΚΠΔ, αφού η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης, της οποίας ως υποκείμενο των δεδομένων είστε συμβαλλόμενο μέρος.
  • Άρθρο 6 παρ. 1 γ του ΓΚΠΔ, αφού η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την συμμόρφωσή μας με έννομες υποχρεώσεις μας (έκδοση, καταχώριση τιμολογίων και ενημέρωση των φορολογικών αρχών)
  • Άρθρο 6 παρ. 1 στ. του ΓΚΠΔ, δηλαδή η εξυπηρέτηση των σκοπών των εννόμων συμφερόντων της εταιρίας για την αποτελεσματική λειτουργία της, όπως τα έννομα αυτά συμφέροντα περιγράφονται στους σκοπούς παραπάνω ως 1 δ.

 

Διαβίβαση και Κατηγορίες Αποδεκτών

Η Εταιρία δικαιούται να διαβιβάσει τα δεδομένα σας σε δημόσιες αρχές, όταν αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία. Γίνεται μνεία ότι η σχετική διαβίβαση σε δημόσιους φορείς αποτελεί νομική υποχρέωση της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 γ του ΓΚΠΔ. Για την προάσπιση των δικαιωμάτων της, η Εταιρία μπορεί να διαβιβάσει τα δεδομένα σας και σε Δικαστικές/ Εισαγγελικές Αρχές, Δικαστικούς επιμελητές, Ε.Λ.Τ.Α., εταιρίες ταχυμεταφορών, καθώς και ελεγκτές/ορκωτούς λογιστές.

Δικαιώματα υποκειμένου

Δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού επεξεργασίας

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να υποβάλλει αίτημα στην εταιρία (ως υπεύθυνη επεξεργασίας) για:

  • Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που το αφορούν
  • Διόρθωση ανακριβών ή ανεπίκαιρων δεδομένων που το αφορούν ή για συμπλήρωση τυχόν ελλιπών δεδομένων
  • Να ζητήσει τη διαγραφή των δεδομένων που το αφορούν εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθησαν
  • Να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν
  • Φορητότητα των δεδομένων του

 

Δικαίωμα Εναντίωσης

Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να αντιτάσσεται, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο ε ή στ. του ΓΚΠΔ, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, βάσει των εν λόγω διατάξεων. Σε τέτοια περίπτωση η Εταιρία ως υπεύθυνη επεξεργασίας δεν υποβάλλει πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία, εκτός αν καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, το υποκείμενο αυτών δικαιούται να αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν για την εν λόγω εμπορική προώθηση, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, εάν σχετίζεται με αυτήν την απευθείας εμπορική προώθηση. Σε τέτοια περίπτωση, η εταιρία ως υπεύθυνη επεξεργασίας δεν υποβάλλει πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία για τους σκοπούς αυτούς.

 

Δικαίωμα Ανάκλησης Συγκατάθεσης

Το υποκείμενο έχει δικαίωμα να ανακαλέσει την συγκατάθεσή του οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στην συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της. Σε κάθε περίπτωση το υποκείμενο ενημερώνεται ότι η ανάκληση της συγκατάθεσης ως προς την επεξεργασία δεδομένων που είναι απολύτως αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης, μπορεί να σημαίνει ότι δεν μπορεί να εκτελεστεί η σύμβαση σε κάποια από τις πτυχές της.

Η άσκηση των προαναφερόμενων δικαιωμάτων προϋποθέτει την υποβολή από το υποκείμενο χωρίς κόστος, έγγραφης αίτησης προς την Εταιρία μας που επιφυλάσσεται να απαντήσει το αργότερο εντός μηνός από τη λήψη του αιτήματος.

 

Επικοινωνία Υποκειμένου με την Εταιρία

Για οποιοδήποτε θέμα αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων ή εάν επιθυμεί να ασκήσει τα δικαιώματά του, το υποκείμενο των δεδομένων δύναται να επικοινωνεί με την εταιρία με την επωνυμία «Θ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ – Δ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ Ο.Ε.» που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, οδός Βενιζέλου αρ. 78 Τ.Κ. 54631 αρ. τηλ. +306932607427 email info@cartolino.gr. Σε κάθε περίπτωση, το υποκείμενο των δεδομένων διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας στην ελληνική εποπτική αρχή «ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» (www.dpa.gr).

 

Χρόνος Διατήρησης Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρία δικαιούται να διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι (20) έτη από τη λήξη της σύμβασης με οποιονδήποτε τρόπο. Εάν εκκρεμεί δικαστική διένεξη, πέραν των ως άνω χρόνων επεξεργασίας, και μέχρι την περαίωσή της με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

 

Μέτρα Ασφαλείας

Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του πελάτη, τηρούνται όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα προστασίας έναντι κακόβουλων παρεμβάσεων.

Με το παρόν, σας ενημερώνουμε, ότι η γνωστοποίηση στον πελάτη για τις ανωτέρω αναφερόμενες επεξεργασίες, καθίσταται αναγκαία, ενόψει της θέσης σε ισχύ του υπ’ αριθμόν 679/2016 Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων, ο οποίος εφαρμόζεται αποκλειστικά σε προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων και ατομικών επιχειρήσεων και όχι σε νομικά πρόσωπα, ήτοι σε εταιρίες με μορφή Α.Ε., Ο.Ε., Ι.Κ.Ε. και Ε.Π.Ε.

Η παρούσα ανακοίνωση νομικού περιεχομένου θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και θα ερμηνεύεται σύμφωνα